Anerkennung der Religionsfreiheit: ein Prüfstein der kirchlichen Menschenrechtsrezeption

  • Marianne Heimbach-Steins
Keywords: Religious freedom, human rights, freedom of conscience, social teaching of the Church

Abstract

Uznáním moderních lidských práv v encyklice Pacem in terris byla připra- vena cesta pro pozitivní recepci náboženské svobody na druhém vatikánském koncilu (deklarace Dignitatis humanae). Příspěvek se zamýšlí nad tím, co nové- ho znamenalo pro život církve přijetí občanského práva na náboženskou svobo- du. V souvislosti s tím je reflektován vztah mezi pravdou a svobodou, respektive mezi „právem na pravdu“ a „právem na svobodu“. Na tomto pozadí je poukáza- no na důsledky, které pro církev z uznání náboženské svobody plynou. Zvláštní pozornost je přitom věnována souvisejícímu tématu svobody svědomí.

References

DOI: 10.14712/23363398.2015.23