AUC Theologica 2/2014 on Current Approaches to the Scripture

2014-12-10

Letošní druhé číslo časopisu AUC Theologica se věnuje současným přístupům k Písmu. Studium Písma svatého, bible, označuje křesťanská tradice opakovaně za „duši veškeré teologie“ (DV 24). Dnešní člověk pak hledá stezky, kudy k biblickému textu přistupovat, a nemůže se neptat po jeho smyslu a po způsobu, jak jej vyložit aktuálně pro dnešní církev, pro dnešního člověka a pro dnešní svět.

Úvodní studie Jaroslava Brože prezentuje přehled stavu různých metod přístupu k biblickému textu na začátku 21. století. Následující dvě statě se soustředí na moderní kritické edice Písma svatého Starého a Nového zákona. Švýcarský biblista Adrian Schenker, který na jaře 2013 poctil svou návštěvou i KTF UK, sleduje vývoj kritických edic hebrejské bible, aby ukázal, jakým krokem kupředu v biblických studiích představuje připravovaná edice Biblia Hebraica Quinta, na níž se autor sám podílí. Ladislav Tichý pak analogicky prezentuje nové, 28. vydání novozákonní edice Nestle-Aland, aby poukázal na novinky a přínos tohoto vydání pro současnou biblistiku a teologii.

Další tři články z pera mladých lovaňských teologů se věnují některým současným otázkám přístupu k Písmu. Kateřina Kočí se ve své studii věnuje některým postmoderním přístupům v biblické interpretaci. Matthew W. Knotts se táže po smyslu biblického textu na začátku 21. století na základě Gadamerovy teorie o splývání horizontů. Elisabeth Hernitscheck se pak zamýšlí nad významem apokryfů v rámci současného studia kanonických biblických spisů.

Otevřenou sekci časopisu pak tvoří tři články. Patristická studie slovenského teologa Róberta Horky je věnována klíčovému významu žalmových titulů pro Augustinův výklad žaltáře v Enarrationes in PsalmosMlada Mikulicová se ve svém článku snaží pojmenovat základní prvky koránského pojetí člověka na základě fragmentů příběhu o stvoření Adama dochovaných v Koránu. Konečně Prokop Brož představuje teologickou reflexi nad svátostí z antropologické, soteriologické a ekleziologické perspektivy.