„und nicht wahr ist’s dass das leben uns betrügt“ Zum Wirklichkeitsproblem als einem Prolegomenon einer philosophischen Gotteslehre

  • Reinhold Esterbauer

Abstract

Rozdílná pojetí skutečnosti mají centrální význam pro filosofickou nauku o Bohu. Článek vychází z teze, že chápání skutečnosti orientované na přiro- zený svět je pro filosofickou otázku po Bohu vhodnější než pojetí skutečnosti přírodních věd. Již z vypořádání se Tomáše Akvinského s Anselmovým Pro- slogiem a z Kantovy kritiky Descartova ontologického důkazu Boží existence je očividné, že pojem skutečnosti je odvozován od pojmu zkušenosti. Protože koncept pojmu zkušenosti spoluurčuje to, co je považováno za skutečné, stá- vá se tak pro filosofickou nauku o Bohu rozhodujícím. Exemplárně je zde ze současných konceptů na jedné straně zkoumáno neurokonstruktivistické pojetí zkušenosti a skutečnosti Thomase Metzingera. Na druhé straně jsou proti sobě postavené dvě koncepce skutečnosti: jedna vychází z pojmu příčiny, druhá připisuje pojem „skutečný“ ontologické modalitě. Na základě konceptu přirozeného světa se článek pokouší vypracovat chápání skutečnosti, nosné pro filosofickou nauku o Bohu.

References

DOI: 10.14712/23363398.2015.34
How to Cite
ESTERBAUER, Reinhold. „und nicht wahr ist’s dass das leben uns betrügt“ Zum Wirklichkeitsproblem als einem Prolegomenon einer philosophischen Gotteslehre. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 79-103, june 2014. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/57>. Date accessed: 19 jan. 2020.

Keywords

Filosofická nauka o Bohu; filosofická teologie; skutečnost; zkušenost; přirozený svět; neuronální konstruktivismus; kauzalita/modalita; subjektivita/objektivita