Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
 • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 • Soubor příspěvku je ve formátu DOC nebo RTF a text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 • Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, příspěvek byl anonymizován (viz např. Zajištění anonymního recenzního řízení [anglicky]. Vymažte osobní informace z textového souboru, nahraďte své jméno v citovaných odkazech tak, aby nebylo možné rozpoznat Vaši identitu.

Pokyny pro autory

Následující pokyny se týkají nabízení jak recenzovaných tak nerecenzovaných příspěvků: požadované struktury, rozsahu a formátování textu. Dodržování obecných pravidel včetně citační normy je nezbytné pro přijetí příspěvku; pokud váš text splňuje předepsaná formální kritéria, projeví se to zejména ve snížení časové náročnosti redakčního zpracování a rychlosti publikování, menší jsou také požadavky na úpravy ze strany autora. Děkujeme proto, že se našimi pokyny řídíte!

Příspěvky jsou přijímány průběžně. Autoři musí počítat s tím, že recenzní řízení a redakční zpracování článků trvá; stejně tak je třeba počítat po přijetí rukopisu s prodlevou do vydání celého čísla. Potvrzení o tom, že autor článek časopisu nabídl, redakce nevystavuje.

V tematické sekci a sekci Varia jsou publikovány pouze jinde nepublikované příspěvky, a to buď původní vědecké stati vycházející z vlastního výzkumu, nebo původní přehledové vědecké stati. Pokud nabízíte k publikaci již jinde publikovaný příspěvek, je třeba to výslovně uvést – může být publikován po přepracování, v jiné rubrice, nebo např. jako recenze s odkazem na plný text v jiném médiu. Postup, při kterém jsou okolnosti předchozího publikování zamlčeny, je redakční radou považován za neetický.

V případě přijetí textu do kterékoli z rubrik může redakce navrhnout redakční úpravy. Rozsáhlejší úpravy jsou konzultovány s autorem; drobné editace (překlepy, gramatické chyby, zanedbatelné formulační úpravy) jsou provedeny bez konzultace s autorem v rámci redakčního zpracování. Výsledná podoba textu je autorovi zaslána k autorské korektuře pouze, pokud o to sám předem zažádá.

Obecné náležitosti

Každý z textů nabízených do jednotlivých sekcí by měl splňovat následující formální náležitosti. Pokud příspěvek tyto náležitosti nesplňuje, může být odmítnut.

Struktura příspěvku

Příspěvek do recenzovaných částí musí mít následující součásti. U recenzí a zpráv se neuvádí résumé, klíčová slova ani adresa autora.

 • Název: v původním jazyce článku či příspěvku
 • Autor: jméno autora bez titulů
 • Résumé: résumé či abstract článku v angličtině. Stručné shrnutí obsahu příspěvku: sled myšlenek, přístup či metoda, závěry a případně i důsledky pro teorii a praxi; lze uvést i přesahy tématu k příbuzným oborům. Požadovaný rozsah 100–150 slov
 • Klíčová slova: několik klíčových slov v angličtině oddělených středníkem
 • Vlastní text článku či příspěvku v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině, němčině či italštině
 • Poznámky pod čarou: použijte automatickou funkci v textovém editoru a citační úzus časopisu (viz níže). V případě, že citujete článek, který má DOI, uveďte, prosím, toto číslo - je důležité pro redakci. Všechny reference jsou během redakčního procesu digitalizovány a transponovány na metadata. S ohledem na to, že AUC Theologica je indexována v CrossRef, musí mít všechny reference, které odkazují na články v CrossRef též indexované, obsahovat aktivní link co CrossRef – toto prolinkování zajišťuje během editačního procesu redakce a autor se o to nemusí starat.
 • Adresa a e-mail: bude uvedena pod článkem, aby čtenář autora mohl kontaktovat: doporučujeme pracovní adresu a e-mail
 • U neoriginálních textů nabízených pro recenzní řízení se navíc vyžaduje zaslání citace či elektronického odkazu na článek podobného obsahu, který byl publikován v jiném periodiku či publikaci (z něhož nový text případně vznikl).

Rozsah

Předpokládaný rozsah dodaného příspěvku je 20 normostran (20×1800=36 000 znaků včetně mezer, poznámek pod čarou, obojího résumé a klíčových slov). Recenzované články mohou být kratší, v opodstatněných případech i delší. Recenze by měly být v rozsahu 3–8 normostran (3–8×1800=5400–14400 znaků vč. mezer a poznámek pod čarou).

Odevzdání příspěvku

 • Dokumenty musí být psány ve formátu DOC či RTF.
 • Příspěvky se odevzdávají přednostně on-line pomocí redakčního systému tohoto časopisu:
  1. Pokud ještě nemáte, musíte si vytvořit si účet v systému AUC Theologica – Vytvoření účtu.
  2. Pokud máte již účet vytvořený, přihlašte se do systému Envigogiky (login je v pravém sloupci nebo také zde. Pokud jste náhodou zapomněli heslo, můžete si ho nechat zaslat znovu na tomto odkazu; stačí vědět email, se kterým jste se zaregistrovali.
  3. Po přihlášení použijte odkaz Nový příspěvek v menu Uživatel a dále postupujte podle pokynů, které vám dává systém. Vlastní text příspěvku se nahrává v druhém kroku – tento soubor by již měl být anonymizován, tedy nemělo by tam být jméno autora ani jiná metadata, podle kterých lze autora identifikovat. Editor se případně postará o dodatečnou anonymizaci příspěvku. Údaje o autorovi zadáváte až ve 3. kroku - Pozor v tomto kroku je třeba zadat jak český, tak i anglický název, abstrakt a klíčová slova příspěvku. Toho dosáhnete tím, že si nahoře postupně přepnete jak angličtinu, tak i češtinu (data není třeba před přepnutím ukládat).

Alternativně (v nejhorším případě) zašlete příspěvek e-mailem na adresu redakce theologica (zavináč) ktf.cuni.cz. V průvodním e-mailu vždy jasně specifikujte, do které rubriky text nabízíte, tj. zda jde o původní článek nabízený k zařazení do recenzované rubriky či do recenzí a zpráv.

Formátování textu

 • Užívá se písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.
 • Text členit na odstavce, oddělovat je klávesou [Enter]; v rámci odstavce klávesu [Enter] nepoužívat Neodsazovat začátky odstavců
 • Nepoužívá se dělení slov ani žádní automatické funkce editoru, např. automatické číslování výčtů apod., s výjimkou poznámek pod čarou a průběžného stránkování v zápatí uprostřed. Automatické funkce velmi komplikují sazbu!
 • Má-li být text zvýrazněn, pište jej přímo kurzivou, nikoli tučně (až na zvláštní výjimky), v žádném případě pak proloženě, podtrženě apod. Zásadně v textu ani v nadpisech nesmí být používána VELKÁ PÍSMENA, text, který má být vysázen verzálkami, je třeba podtrhnout.

Nadpisy

 • Pro členění textu se používá maximálně tří úrovní titulků, jednotlivé hladiny se odlišují číslicemi, nikoliv velikostí písma či střídáním tučného písma, kurzivy apod.
 • Všechny nadpisy jsou psány velikostí 12 a tučně, bez tabulátorů. Před každou úrovní nadpisu se odsazuje jeden prázdný řádek.
 • Vlastní text příspěvku začínejte normálním textem, ne mezititulkem typu „Úvod“, „Předmluva” apod.; je rovněž vhodné, aby mezi názvem první a druhé úrovně byl vložený normální text

Tabulky a obrazový materiál

 • Tabulky a grafy není radno používat pro složitost jejich úpravy při tisku. Je-li jejich užití nutné, je třeba volit přehledné automatické funkce.
 • Obrazový materiál je vyloučen.

Cizí znakové řady

V případě, že jsou v textu užívány zvláštní znaky a písmena (řečtina, hebrejština, ruština apod.), je třeba přiložit jejich seznam; tyto znaky jsou vysázeny v kódování Unicode.

Další pravidla

 • Pomlčka (–) a rozdělovník (-): pomlčka je zpravidla oddělena mezerami (signalizace odmlky, vyznačení vsuvky); pomlčku bez mezer používáme pro rozsah (oběd 12.00–12.45, v letech 1841–1904); rozdělovník je psán bez mezer a používá se na konci slov, která mají pokračování jinde (dvou- a třílůžkové pokoje), a u složenin vyjadřujících podvojnost nebo vzájemnost (Gabriela Beňačková-Čápová, Frýdek-Místek, česko-polské vztahy); dlouhou pomlčkou lze odlišit případy, kdy jde o dvě osoby: tandem (Spielberg–Svěrák)
 • Čísla stran se píší celá, např. s. 132–133 (ne s. 132–33); u čísel stran pište s. oddělené mezerou, např. s. 10
 • Datum se píše ve tvaru 16. 4. 2003, tedy s mezerami, ale lepší je vypsat měsíc, tedy 16. dubna 2003
 • Závorky v textu normálně kulaté ( ); když vynecháte úsek textu, například v citaci, a použijete tři tečky, dejte je do hranatých závorek […]
 • Dvojtečka: ve funkci poměru se píše s mezerami (např. zmenšení 3 : 1), taktéž v matematických výrazech (např. 618 : 6 = 103), u sportovních výsledků bez mezer (např. Slovan-Sparta 1:2)
 • Uvozovky: se používají dvojité: „text"; vnitřní pak jednoduché: „slovo ‚slovo‘ slovo“.
  • V anglických textech (abstrakty, originální citace, ale i uvozovky v bibliografických údajích) se používají uvozovky podle anglických pravidel: hlavní jsou jednoduché ‘text… text’, vnitřní dvojité ‘word “word” word’.
  • Francouzské a italské texty používají uvozovky « text … text »

K dalším pravidlům doporučujeme navštívit internetové stránky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Bibliografické citace

Poznámkový aparát je třeba tvořit automatickou funkcí – na jednotlivé dokumenty se odkazuje číslem poznámky a citace samotné se uvádějí v poznámce pod čarou. Číslování poznámek je průběžné v celém dokumentu (číslování začíná od první stránky a načítá se na dalších stránkách). Souběžné užití poznámek pod čarou a vysvětlivek na konci textu se nepřipouští.

Bibliografický soupis se na konci dokumentu neuvádí, lze jej vložit do poznámky pod čarou. Pokud je v česky psaném článku citován zahraniční dokument v českém nebo slovenském příspěvku, užívají se důsledně české zkratky, např. „(ed.)“, nikoliv „(Hrsg.)“ nebo „(a cura di)“, „sv.“ (nikoliv „vol.“ či „Band“), „roč.“ (nikoliv „vol.“), „č.“ (nikoliv „no.“), „s.“ (nikoliv „S.“ nebo „p.“) atd. V cizojazyčných článcích se používají zkratky obvyklé v těchto jazycích (Hrsg., ed., a cura di; vol., Bd., Jg.; p., pp., S.).

Údaj o vydavateli se nikdy nezkracuje. Jednotlivé údaje se oddělují tečkou. Jednotlivé poznámky se ukončují tečkou. V případě že je v poznámce odkaz na více pramenů, jsou tyto odděleny středníkem. Pouze první citace díla je úplná. Následující uvádí jen jméno autora, zkrácený název díla a číslo stránky. Vždy však musí být zaručena jednoznačná identifikace citovaného zdroje.

Kvůli provázanosti s databází CrossRef uvádějte při první citaci identifikátor DOI, je-li dostupný (viz vyhledávání Crossref). Údaj o DOI se uvádí ve tvaru „doi: xxx- xxxx.“ za citací, např.:

 • Robert Dodaro. Language Matters: Augustine’s Use of Literary Decorum in Theological Argument. Augustinian Studies 45, 1 (2014), s. 1–28. doi: 10.5840/augstudies20146122.

Monografie

 • Joseph Ratzinger. Eschatologie: smrt a věčný život. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal 2004, s. 110–112.
 • Francis S. Fiorenza – John P. Galvin. Systematická teologie: římskokatolická prespektiva. 1. sv. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1996, s. 9.
 • Další citace:
  • Ratzinger. Eschatologie, s. 111.
  • Fiorenza – Galvin. Systematická teologie, s. 9.

Kapitola v monografii

 • Goulven Madec. Aurelius Augustinus: křesťanství jako naplnění platonismu. In: Filip Karfík – Václav Němec – František Vilím (ed.). Křesťanství a filosofie: postavy latinské tradice: Augustinus, Boëthius, Jan Eriugena, Anselm z Canterbury, Tomáš Akvinský, Jan Duns Scotus. Praha: Česká křesťanská akademie 1994, s. 9–26.
 • Příklad další citace:
  • Madec. Aurelius Augustinus, s. 10.

Článek v periodiku

 • Pavel Jäger. Česká biblická práce v Kutné Hoře. AUC Theologica 1 (2011), s. 99–117.
 • Hans Urs von Balthasar. První v novém světě. MKR Communio 3, 3 (1999), s. 297–302.
 • Antonín Mandl. Pouť na Velehrad L.P. 1968. Katolické noviny 20, 20, 16.5. (1968), s. 1–2.
 • Příklad další citace:
  • Jäger. Česká biblická práce, s. 112–113.
  • Balthasar. První v novém světě, s. 299.
  • Mandl. Pouť, s. 1.

Edice, patristické a středověké prameny

 • Klement Římský. 1 Cor. 5, 3–4 (Funk 1, 104) nebo Klement Římský. 1 Cor. 5, 3–4 (Patres apostolici. Franciscus X. Funk [ed.]. Tubingae: H. Laupp, 1, 104).
 • Klement Alexandrijský. Strom. IV 28, 6 – 29, 2 (GCS 15, 260–261).
 • Eusebius z Caesareje. Hist. eccl. II 14, 69 (SC 31, 68).
 • Catena palestiniana in Ps. 118 (= Cat. pal.) 141 (SC 189, 414).
 • Tomáš Akvinský. STh II-I 3, 1 ad 2 (v případě Akvinského stačí STh II-I 3, 1 ad 2).

V názvech děl doporučujeme používat latinský název díla nebo jejich (čitelnou) zkratku. Knihy označujeme římskou číslicí, po níž nenásleduje čárka s mezerou, ale pouze mezera; čísla odstavců se oddělují čárkou a mezerou. Při dodržení jednotné úpravy v celém článku je možné vynechat čísla řádků v edici.

Text na internetu

Datum vydání dokumentu lze připojit v kulaté závorce za název. Do hranaté závorky uvádíme uvedeným způsobem datum, kdy jsme dokument studovali – to se může shodovat s datem vydání dokumentu.

Jednotlivé prvky citace

 • Autorská odpovědnost
  • Jeden autor. Příklad: Vojtěch Kuželík.
  • Dva autoři. Příklad: Vojtěch Kuželík – Karel Sud.
  • Tři autoři. Příklad: Vojtěch Kuželík – Karel Sud – Hedvika Moučná.
  • Nad počet tří autorů se uvádí pouze první nebo typograficky zvýrazněný autor, další spoluautoři se vynechávají a dopisuje se zkratka „et al.“. Příklad: Vojtěch Kuželík et al.